Marjaniemen Venekerho r.y.

Yhdistyssäännöt

 

 

1 §    NIMI JA TARKOITUS

 

Yhdistyksen nimi on Marjaniemen Venekerho r.y., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä ja ulkoilua sekä merenkulku- ja veneilyturvallisuutta.

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

·          järjestäen veneilyyn ja veneturvallisuuteen liittyvää harrastustoimintaa, luento-, kokous-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia yms.

·          tehden esityksiä ja antaen lausuntoja virastoille ja yksityisille

·          pitäen yhteyttä merenkulkuun liittyviin viranomaisiin ja järjestöihin

·          ottaa osaa veneilykilpailuihin ja järjestäen niitä

·          harjoittaen veneiden ja niiden varusteiden katsastustoimintaa

·          ylläpitäen venesatamia ja –tukikohtia

 

Yhdistys voi em. tarkoitusperiensä saavuttamiseksi liittyä  alan keskusjärjestöihin tai –liittoihin samoin kuin muihin veneily- ja merenkulkuturvallisuutta harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin

 

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi kantamaan liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksuja, anomaan ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia sekä hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Kiinteistöjen luovutuksesta päättää yhdistyksen kokous.

 

2 §    KIELI

 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

 

3 §    JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä, sen kokousten ja hallituksen päätöksiä, sekä maksamaan määrätyt liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksut. Jäsenet ottaa ja erottaa hallitus, mikäli vähintään neljä sen jäsentä kannattaa tehtyä ehdotusta.

 

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilö tai yhteisö, joka maksaa yhdistyksen määräämän kertakaikkisen tai vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

 

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi toiminut henkilö.  Heidän kohdallaan jäsenmaksuista päättää se kokous, joka  heidät nimeää.

 

Yhdistyksen jäsenistä  veneineen pidetään jäsenrekisteriä tarpeellisine  tietoineen.

 

 

4 §    MAKSUT

 

Liittymismaksun uusille jäsenille  sekä vuosittaisen jäsenmaksun määrää vuosittainen  vaalikokous.

 

Satama- ja käyttömaksut määrää hallitus. Mainitut maksut on maksettava vuosittain huhtikuun 15.  päivään mennessä hallituksen määräämällä  tavalla,  ellei hallitus niistä erikseen toisin määrää.

 

 

5 §    HALLINTO

 

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vaalikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan sekä neljä muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuoroista ei saa valita heti uudelleen, kuitenkin siten, että hallituksen puheenjohtaja voidaan valita yhdeksi kaksivuotiskaudeksi uudelleen, joten puheenjohtajan toimikausi voi olla yhtäjaksoisesti enintään neljä vuotta.

 

Laiturimestarit ja tarpeelliset toimihenkilöt nimeää hallitus. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä on läsnä. Hallituksen koolle kutsuu puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tarvittaessa  tai kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallituksen päätös on enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja tarkistaa sama tai seuraava hallituksen kokous. Hallituksen avuksi voi vuosikokous asettaa erilaisia toimikuntia  tai perustaa harrastuspiirijaostoja, joiden toimintamuodot yhdistyksen kokous vahvistaa hallituksen esityksestä. Edellä mainituissa on aina hallitus edustettuna. Hallituksen kokouksessa on kunniapuheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

 

 

6 §    NIMENKIRJOITUS

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

 

7 §    ÄÄNI- JA PUHEVALTA, PÄÄTÖKSET

 

Yhdistyksen kokouksessa on viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä henkilökohtaisesti läsnäolevana, samoin kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla puhe- ja äänioikeus. Kannattajajäsenillä on puhevalta. Kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä muuta määrätä. Hallituksen jäsenten vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuilla lipuilla.

 

 

8 §    TILIT

 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus annetaan helmikuun 15. päivään mennessä toiminnantarkastajille, joiden on toimitettava

toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun 28. päivään mennessä osoitettuna vuosikokoukselle.

 

9 §    KOKOUKSET

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, joista vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia voidaan kutsua koolle silloin, kun hallitus pitää sen tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti jokaiselle jäsenelle sekä julkipannaan laiturin ilmoitustaululle viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

 

 

10  § KOKOUSASIAT

 

Yhdistyksen kokous valitsee itselleen  puheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Varsinaisissa kokouksissa käsitellään esityslistassa olevat asiat, ainakin seuraavat:

 

Vuosikokouksessa:

1.        Luetaan  vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

2.        Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.

3.        Valitaan mahdolliset tarkastus-, mittaus- ja kilpailulautakunnat sekä huvitoimikunta.

4.        Käsitellään jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät tai hallituksen käsiteltäväksi ottamat muut asiat.

 

Vaalikokouksessa:

1.     Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. He ottavat toimensa vastaan seuraavan kalenterivuoden alussa.

2.     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet. Heidän toimikautensa alkaa seuraavasta vuosikokouksesta päättyen sitä seuraavaan.

3.     Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

4.     Määrätään toimihenkilöiden palkkiot

5.     Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio.

6.     Käsitellään jäsenten hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta käsiteltäväksi esittämät tai hallituksen käsiteltäväksi ottamat muut asiat.

 

 

11  § EROAMINEN

 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asian kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kaikista muista velvollisuuksistaan paitsi hänelle erääntyneiden maksujen suorittamisesta.

 

 

12  § EROTTAMINEN

 

Hallitus voi vähintään neljän hallituksen jäsenen äänellä erottaa seurasta jäsenen, joka kehoituksesta huolimatta laiminlyö ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava kirjeitse yhden viikon sisällä. Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen  tutkittavaksi, jollei erottaminen johdu maksujen laiminlyönnistä. Hallituksen on, jos erotettu sitä yhden kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti vaatii, otettava asia esille yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseen vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tällöin tapahtua umpilipuin.

 

 

13  § VENEPAIKAT

 

Jäsenten hallintaan vuosittain luovutetut satamapaikat oikeuttavat vain jäsenen tai hänen ruokakuntaansa kuuluvan pitämään venettään ko. paikalla. Paikkoja ei saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.

 

 

14  § KIVILAITURIPAIKAT

 

Mikäli kivilaituripaikan haltija luopuu paikastaan, on yhdistyksellä oikeus lunastaa ko. paikka kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun  hallitukselle on ilmoitettu luovutus jäsenrekisteriin merkittäväksi.

 

 

15  § MUUTOKSET

 

Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, joista toinen on varsinainen, vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

16  § LAKKAAMINEN

 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Suomen meripelastustyön hyväksi, käytettäväksi sen toiminnan edistämiseksi.

 

 

17  § Muutoin noudatetaan yhdistyslakia