Laiturisäännöt

Marjaniemen Venekerho r.y.

1 §           Marjaniemen Venekerho r.y. (MVK) toimii Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella.           

2 §           Laituripaikan käyttöoikeuden edellytyksenä on, että jäsen- ja laiturimaksut sekä muut mahdolliset maksut on suoritettu. Maksujen laiminlyönti katsotaan laituripaikasta luopumiseksi.

 

 3 §          MVK:n hallitus myöntää laituripaikan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin että vanhoilla laituripaikan haltijoilla on etuoikeus paikkoihin. Laituripaikka on vene- ja henkilökohtainen, eikä sitä saa luvatta luovuttaa muiden käyttöön.

                MVK:n venepaikkavastaava voi tarvittaessa muuttaa venepaikkoja paremman järjestyksen aikaansaamiseksi. Jäsenen vaihtaessa venettä tulee hänen anoa uutta laituripaikkaa hallitukselta, jos hankittava vene ei ole kooltaan

                sopiva vanhalle paikalle. 

 

4 §           Jokaisella laituripaikan haltijalla on vartiointi- ja talkoovelvollisuus, ellei MVK:n hallitus ole myöntänyt vapautusta. Talkoovelvollisuuden voi hoitaa  myös  maksamalla talkoomaksun. Vartioinnin laiminlyönnistä peritään                     

                hallituksen vahvistama vartiosakkomaksu. Toistuvat vartion laiminlyönnit käsitellään hallituksessa. Laiminlyönneistä voi seurata venepaikan menettäminen.

 

5 §           Laiturilla tai pysäköinti- ja satama-alueella ei saa säilyttää veneiden varusteita, jollia eikä mitään muuta asiaankuulumatonta.

 

6 §           Satama-alueen portit on pidettävä suljettuina ja lukittuina. Jäsen vastaa myös vieraittensa käyttäytymisestä.

 

7 §           Laiturialueen porttien avain on henkilökohtainen ja luovutetaan ainoastaan jäsenille. Avaimet tulee palauttaa oikeuksien päättyessä.

 

8 §           MVK:n jolla, tavarakärryt, vesiletkut ym. vastaavat tavarat on säilytettävä niille varatuilla paikoilla, eikä niitä saa viedä satama-alueen ulkopuolelle.

 

9 §           Vene on kiinnitettävä asianmukaisesti siten, ettei siitä aiheudu vaaraa muille veneille.

 

10  §        Laiturisähkön ja veden käyttö normaalien huoltotoimenpiteiden yhteydessä on maksutonta. Sähkön jatkuva käyttö on kiellettyä. Sähkölaitteiden on oltava ehjät ja ulkokäyttöön tarkoitetut. Laitteissa suositellaan         

                vikavirtasuojan käyttöä. Sähkön käyttäminen ja valvonta on käyttäjän vastuulla.

 

11  §         Kerhon puhelinta saa käyttää vain kerhon asioiden hoitoon.

 

12  §         MVK ei vastaa mistään veneelle tai senvarusteille satamassa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

13  §         Veneen pesusta, huollosta tai korjauksesta laituripaikalla ei saa aiheutua haittaa muille laiturissa oleville veneille tai henkilöille.

                 Pesuaineiden käyttöä laiturissa tulisi välttää. Kerhon jäteastiaan ei saa laittaa  ongelmajätteitä.  Näiden asianmukaisesta hävittämisestä vastaa jokainen itse.

 

14  §         Vartijan antamia ohjeita ja kehotuksia järjestyksen ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi tulee noudattaa.

 

15  §         Laiturialueella ja kerhorakennuksessa on noudatettava huolellisuutta ja siisteyttä.

 

16  §         Häiriön aiheuttaminen, ilkivalta laiturialueella, huolimattomuudesta aiheutuvat vahingot kerhon omaisuudelle, näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen ja tahalliset laiminlyönnit kerhon asioissa johtavat

                 korvausvelvollisuuteen, venepaikan menettämiseen tai kerhosta erottamiseen.